ފުޓްބޯޅަ

ނަމޫނާއަކަށް ބަލަނީ ހަޒާޑް: ޕުލިސިޗް

އެޑެން ހަޒާޑަކީ އޭނާ ނަމޫނާއަކަށް ބަލާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ޗެލްސީގައި ހުރެގެން އެފެންވަރުގެ ކުޅުމެއް ދައްކަން ކަމަށް އެޓީމާ އަލަށް ގުޅުނު އެމެރިކާގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް ބުނެފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ވެސް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ، 20 އަހަރުގެ ޕުލިސިޗް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ

އެންމެ މަޤުބޫލު