ފުޓްބޯޅަ

ޓީސީން ވާޑުގެ ސޮއި ހޯދައިފި

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިދިޔަ