ޓެނިސް

ސެރީނާ އާއި އޭންޖެލީކް ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ސިންގަލްސް އަންހެންބައިގެ ފައިނަލަށް އެމެރިކާގެ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް އާއި ޖާރމަނީގެ އޭންޖެލީކް ކާބަރ