މީހުން

މެސީގެ މި ރެކޯޑުތައް އެނގޭތަ؟

ކްލަބު ފުޓްބޯޅައިގައި ލިއޮނަލް މެސީފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކު ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ފެނިފައިނުވާކަމީ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަތެކެވެ. އޭނާގެ ރެކޯޑްތައް ގިނައެވެ.