ހާއްޕެ: ފުޓްސަލް ރަނަށް ހަދަމުންއަންނަ ޒުވާން ހުނަރުވެރިޔާ

Advertisement

ހާއްޕެ: ފުޓްސަލް ރަނަށް ހަދަމުންއަންނަ ޒުވާން ހުނަރުވެރިޔާ

އައްބާސް
ހާއްޕެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއްގައި ހޯދި ކާމިޔާބަކަށްފަހު. ފުޓްސަލް ގައި ހާއްޕެ އަކީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ނަމެއް. ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ރާއްޖޭގައި ކުޅެމުން އަންނަ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން މިފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ ކުޅިވަރަކަށްވީ ފުޓްސަލް އެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަށްރަށުގައި ބާއްވަމުން އައި ބޮޑެތި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގައި ގިނައިން ބާއްވަމުން އަންނަތަން ފެންނަންފެށީ ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކެވެ. އެއާއެކު މުޅި ރާއްޖޭގައި ފުޓްސަލްގެ ފޯރި ގަދަވެ. ފުޓްސަލް މޮޅަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް އޮތް ޑިމާންޑް އިންތިހާއަށް އިތުރުވިއެވެ. އެފަދަ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޔަގީނުންވެސް އަލީ ހާފިޒް (ހާއްޕެ) ވާނެއެވެ.

ރ އިނގުރައިދޫއަށް އުފަން އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ހާއްޕެ އަކީ ފުޓްސަލްގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއްނަމެވެ. ފުޓްސަލް މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރުމަށް ހާއްޕެ ނުދާ އަތޮޅެއް މިހާރު ރާއްޖޭގައި މަދުވާނެއެވެ. ބޮޑު ތިލަދުންމަތިން ފެށިގެންގޮސް އައްޑޫއާ ހަމަޔަށް އެކި ރަށްރަށުގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅެން ހާއްޕެއަށް ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. އަދި އެމުބާރާތްތަކުގައި އޭނާ ކުޅޭ ޓީމުތަކަށް ހޯދައިދޭ ކާމިޔާބީގެ ސަބަބުން ހާއްޕެ ހިމެނިފައިވަނީ ފުޓްސަލްގައި ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިތުބާރު ކުރާ އެއްނަމަށެވެ.

ހާއްޕެ (ކ) މިއަހަރު ކުރީކޮޅު އޭދަފުށީގައި އޮތް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު. ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ފެށިގެން ފުޓްބޯޅައަށް ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ބަހައްޓަމުން އަންނަ ހާއްޕެ ސްކޫލް ދައުރު ނިންމުމަށްފަހު ފެނުނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ކަމަށްވާ ޓީސީ އާއި ގުޅުނު ތަނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ޓީސީއާއެކު ފެށި ދަތުރުގައި ފުރަތަމަ ޖާގަ ލިބުނީ ބެންޗުންނެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރު ބަދަލުކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުމެ ޓީސީ އަށް ގިނަ މެޗްތަކެއް ކުޅުނެވެ. އަދި ޖެހިގެން އައި އަހަރު ޓީސީގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނި ގިނަ މެޗްތަކެއް އެ ކްލަބަށް ކުޅެދީފައިވެއެވެ. ފުޓްބޯޅައިގައި ހާއްޕެއަށް ލިބެމުންއައި ކުރިއެރުމާއެކުވެސް އޭނާގެ ހިތް އެނބުރުނީ މުޅިން އެހެން ދިމާލަކަށެވެ. އެއާއެކު ފުޓްބޯޅަ ދޫކޮށް ފުޓްސަލް އަށް އޭނާ މުޅިން ހުސްވިއެވެ.

ހާއްޕެ 2016 ވަނަ އަހަރު ޓީސީ ޓީމަށް ކުޅެނީ. ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ފުޓްސަލްގެ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ހާއްޕެގެ ހުނަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ގޯލްޑެން ފުޓްސެލް މުބާރާތުގައި ރަށުޓީމުންނެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރަށު ޓީމަށް ހާއްޕެ ކުޅުނު އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ އެންމެ 17 އަހަރެވެ. އޭގެ ފަހުން އެމްޕީއެލްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ދުވަސްވަރު އެ ކުންފުނީގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއްގައި ހާއްޕެ ކުޅުނެވެ. މީހުންގެ ލޮލުގައި ހާއްޕެ އަޅައިގަތީ އެހިސާބުން ކަމުގައި ބުނެވިދާނެއެވެ. އެހިސާބުން ފެށިގެން ހާއްޕެއަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް އެކި ދިމަދިމާލުން ލިބެންފެށިއެވެ. އެއާއެކު ކޮންމެ ފުރުސަތަކަށް އާއެކޭ ބުނުންވެސް ވީ ހާއްޕެއަށް އުނދަގޫކަމަކަށެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޓްސަލްގެ ޖާދޫ ހާއްޕެ ދައްކާފައިވާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް ބައެއް މުބާރާތްތަކުގައި ހާއްޕެ ވަނީ ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން މެލޭޝިޔާގައި އުޅޭ ދިވެހިން އިންތިޒާމްކުރި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއްގައިވެސް ހާއްޕެ ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ. ފުޓްސަލްގައި ހާއްޕެއަކީ ބިޒީ މީހެކެވެ. މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޓްސަލްގެ މަދުވެގެން ދިހަވަރަކަށް މުބާރާތުގައި ހާއްޕެ ވާދަނުކުރާ އަހަރެއް މިހާރަކު ނުދެއެވެ.

ހާއްޕެ (ކ) މިއަހަރު އައްޑޫގައި އޮތް އެވިޑް ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތައްޓާއެކު. ފުޓްސްލްގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަމަކީ ހާއްޕެ. ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ފުޓްސަލްގައި ހާއްޕެގެ ކާމިޔާބީތައް އެހާވެސް ގިނައެވެ. ހާއްސަކޮށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކުން އޭނާ ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ގިނައެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫގައި ބޭއްވުނު “ވަގުތު” ފުޓްސަލް މުބާރާތް  “ބޭރުމަތި” އިން ހޯދި އިރު އެޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއަކީ ހާއްޕެއެވެ. ހާއްޕެވަނީ އެމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދައިފައެވެ. މީގެއިތުރުން މިދިޔަ ރޯދަމަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ގޯދިޔާ ކަޕް” ހަމަ އެޓީމަށް ހޯދައިދީފައެވެ. އެއީ ހާއްޕެގެ ފުޓްސެލް ހަޔާތުގައި ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްކަމުގައި ހާއްޕެ ދެކެއެވެ. ހާއްޕެ ވަނީ މިއަހަރު ބޭއްވި ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި މެމްކޯގެ ޓީމަށް ކުޅެ މުބާރާތުގެ ގަދަ ސޯޅައަށް އެޓީމް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

ދިހަ ބެއިން ހިމެނޭ ބޮޑު ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ހާއްޕެގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ ފުޓްސަލްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްމުބާރާތްކަމަށްވާ ކްލަބު މޯލްޑިވްސްކަޕް ހާސިލްކުރުމެވެ. އެކަމަށް ފިސާރި ވަރުގަދައަށް ކަމަރު ބަދެގެން ހުރި މިޒުވާނާ ބުނާގޮތުގައި ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފުޓްސަލްއަކީ އޭނާއަށް ރަނެވެ. ފުޓްސަލްގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އުމުރުން 21 އަހަރުވީއިރު ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މިޒުވާނާގެ ކެރިއަރ އަދި އޮތީ ކުރިއަށެވެ. އަހަރުމެންގެ އުއްމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރާއްޖޭ ތަމްސީލުކުރާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހާއްޕެ ފެނުމެވެ. އަދި ފުޓްސަލްއިން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދޭތަން ފެނުމެވެ.

 

Advertisement

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *